OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta Política de privacitat és donar a conèixer als Usuaris d’Internet la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a FORNS ENRICH, S.L. per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada pel reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES
FORNS ENRICH, S. L., empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 34516 Foli 69 Full b74911

CIF: B-58244112

Barcelona (08022)

Telf: (+34 93 894 21 09)

Email: email@fornsenrich.com


FINALITAT DELS TRACTAMENTS I QUALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

FORNS ENRICH, S.L. informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes podran ser incorporades al fitxer titularitat de FORNS ENRICH, S.L., amb la finalitat de realitzar la gestió i el manteniment de les nostres relacions amb vostè, rebre informació sobre les nostres activitats i serveis, així com per a la realització d’estudis de mercat i estadístics.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de FORNS ENRICH, S.L. amb la finalitat de:

 • Realitzar una correcta gestió administrativa, econòmica i comercial, en el seu cas.
 • Atendre les seves consultes i sol·licituds.
 • Realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Remetre-li comunicacions comercials publicitàries per email, telèfon, missatgeria instantània, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials o informatives. Les esmentades comunicacions estaran relacionades amb els serveis i/o productes oferts per FORNS ENRICH, S.L., així com per part dels col·laboradors amb qui aquest hagués assolit algun acord de promoció comercial o relació entre els seus clients. En qualsevol cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals i totes les comunicacions comercials seran realitzades per part de FORNS ENRICH, S.L. i seran de productes o serveis relacionats amb el sector de FORNS ENRICH, S.L.
 • Gestionar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a FORNS ENRICH, S.L.
 • Complir normatives en matèria fiscal, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, si s’escau.

Aquest consentiment és en compliment amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”).

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els formularis del web, són les mínimes dades necessàries i imprescindibles per poder gestionar correctament les sol·licituds dels Usuaris d’Internet, i són adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per les quals es sol·liciten.

Les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris d’Internet han de ser exactes, correctes i estar actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a FORNS ENRICH, S.L. per aquests tractaments.

En cas de que vostè inclogui en alguna de les formes de contacte amb FORNS ENRICH, S.L. dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts als paràgrafs anteriors.

Amb caràcter general no s’utilitzaran les dades rebudes per cap finalitat que no sigui atendre a la seva sol·licitud, oferir-li una atenció personalitzada, i sempre relacionat amb l’activitat pròpia de FORNS ENRICH, S.L..

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que facilitin els Usuaris d’Internet seran tractades de forma lleial i lícita, s’utilitzaran per a les finalitats exposades anteriorment i no seran utilitzades per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin s’emmagatzemaran en diferents fitxers que formen part del sistema d’informació de FORNS ENRICH, S.L. per realitzar les gestions d’aquest lloc web. Aquests fitxers han estat inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.

COM RECOLLIM LES SEVES DADES?

Sempre recollim les seves dades amb el seu consentiment exprés, i pot ser de diferents maneres:

 • Quan vostè contacta directament amb FORNS ENRICH, S.L., ja sigui a través del web, o per correu electrònic o presencialment, o per línia telefònica amb motiu de sol·licitar alguna informació sobre els nostres productes, ofertes o serveis
 • Quan vostè encarrega un producte o servei.
 • En els formularis d’alta que figuren a la web.
 • En el formulari de contacte del web.

L’informem que els consentiments atorgats per vostè tenen caràcter totalment revocable i li garantim en tot cas a l’usuari els drets d’accés, rectificació, modificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent.

Tanmateix, l’informem que aquesta revocació no té efectes retroactius, amb efectes des del mateix moment de sol·licitud de la revocació.

QUI TÉ ACCÉS A LES SEVES DADES?

Únicament FORNS ENRICH, S.L., i en el seu cas, el gestor de continguts de la web.

COMUNICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin no seran comunicats a cap altre tercer.

Les dades de caràcter personal dels Usuaris d’Internet poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials, sempre que estigui establert per llei.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

La informació que ens proporcioni es mantindrà als nostres sistemes mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé que donat el cas, és possible que encara tinguem el dret o obligació, sota la legislació aplicable de demanar, usar, transferir o comunicar la seva informació personal. A més, l’informem que és possible que haguem de conservar certa informació amb la finalitat de manteniment de registres i/o finalitzar qualsevol transacció que hagi iniciat abans de sol·licitar un canvi o eliminació.

L’informem que conservarem la seva informació personal per el període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privacitat, a menys que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

LEGITIMITZACIÓ

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès pel RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques: La base legal per atendre la relació de negoci, és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari; vostè ha autoritzat, a través d’un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment. La base legal per atendre la relació contractual, és la legitimació per execució d’un contracte o un document d’alta subscrit amb vostè. A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals. En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l’interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol·licitud.

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet ens facilitin seran tractades amb total confidencialitat. FORNS ENRICH, S.L., en la seva qualitat de responsable de la gestió i el control d’aquest Web, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades de caràcter personal i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

FORNS ENRICH, S.L. té implementades totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin d’una acció humana o d’un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant això, la transmissió d’informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d’Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que FORNS ENRICH, S.L. realitzarà els esforços necessaris per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit fins al Web. Tota la informació que els Usuaris d’Internet facilitin per aquest mitjà, s’enviarà pel seu compte i risc.

ELS SEUS DRETS ATENYENT A LES DADES FACILITADES

Les persones que hagin facilitat les seves dades de caràcter personal a FORNS ENRICH, S.L. podran exercir, si ho desitgen, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Aquesta revocació la pot fer efectiva remetent una sol·licitud expressa, junt amb una còpia del seu DNI, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud:

 • Per correu electrònic: email@fornsenrich.com amb la referencia “RGPD”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.
 • Correu postal: FORNS ENRICH, S.L. – Camí del Pla, 36-38 Pol. Ind. Mas Alba, 08870 Sitges (Barcelona)
 • Igualment, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a email@fornsenrich.com

Té també dret a presentar un reclamació davant l’Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s’ajusta al RGPD.

Dret a la portabilitat de les seves dades personals.

Per exercir els drets, s’ha de verificar la seva identitat mitjançant l’enviament del seu DNI o un altre document acreditatiu legal com el passaport.

L’exercici per part seva d’aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d’interès general, com la prevenció o detecció de delictes o pels nostres propis interessos, com el manteniment de confidencialitat de l’assessorament jurídic. Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat per això, i li respondrem en un mes (segons l’RGPD) o en el termini màxim previst en la normativa espanyola, si aquest fos inferior.

MENORS D’EDAT

FORNS ENRICH, S.L. entén la importància de protegir la privacitat dels menors d’edat, especialment en un entorn online.

FORNS ENRICH, S.L. no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d’edat. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d’edat, s’adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

NAVEGACIÓ ANÒNIMA

FORNS ENRICH, S.L. obté informació anònima sobre els seus visitants. Això significa que aquesta informació no es pot associar a un usuari concret i identificat. Les dades que se’n conserven són:

 • L’adreça IP del dispositiu que accedeix al web.
 • L’adreça d’internet d’un enllaç que redirigeix a l’usuari al nostre web.

CONSENTIMENT

En acceptar aquesta Política de privacitat els Usuaris d’Internet estan d’acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i ens autoritzen a tractar les seves dades de caràcter personal per a les finalitats exposades anteriorment.

ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta Política de privacitat pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: email@fornsenrich.com

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat del Web ha estat actualitzada al maig de 2018.

FORNS ENRICH, S.L. es reserva el dret a modificar la Política de privacitat del Web en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text serà publicat en aquest mateix Web.

Es recomana als Usuaris d’Internet que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran al Web.