En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem de que el lloc web fornsenrich.com (en endavant, el “Web”) es titularitat de FORNS ENRICH S.L., amb domicili social a C/ Balmes, 403, local 4 baixos, Barcelona, amb NIF B58244112.

CONDICIONS D’US:

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web fornsenrich.com i regulen les relacions jurídiques entre FORNS ENRICH S.L. i el client.

L’accés al Web és de caràcter lliure i gratuït, i la seva utilització suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’Ús. Si no estigués d’acord amb aquestes condicions, hauria d’abstenir-se de fer ús d’aquesta pàgina.

La visita al lloc eCommerce per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de FORNS ENRICH S.L. o qualsevol altra persona física o jurídica.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc Web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que provoqui o pugui provocar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per FORNS ENRICH S.L., al lloc eCommerce o als seus continguts.

El lloc Web i els productes i serveis oferts per FORNS ENRICH S.L. està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per poder quedar vinculat per les presents Condicions d’Ús. És possible que la utilització de determinats serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecta a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents Condicions generals.

 

REGISTRE DELS USUARIS:

La utilització dels serveis prestats per FORNS ENRICH S.L. i la compra al Web requereix del registre com a usuari al Web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veritables i exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat a https://fornsenrich.com/politica-de-privacitat-i-rgpd/.

Tanmateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

COMANDES:

Un cop realitzada la comanda, li arribarà un missatge confirmant la seva recepció i posterior acceptació, així com informació sobre l’enviament i la facturació del mateix.

 

FORMA DE PAGAMENT:

L’adquisició de serveis o productes a través de fornsenrich.com permet les següents formes de pagament:

Pago mediante tarjeta de débito o crédito a través de un TPV virtual.

 

PREUS:

Els preus dels productes són els indicats a la descripció que apareix al lloc eCommerce, s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.).

 

CONDICIONS D’ENVIAMENT:

Disposa de les següents opcions d’entrega:

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. FORNS ENRICH S.L. i l’usuari accepten sometre les controvèrsies que puguin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.